תעודת אחריות למכונות הקפה

תעודת אחריות זו תקבל תוקף ותחייב אותנו אך ורק בהתמלא התנאים באים:

חברת י. פפר בע”מ הינה היבואנית הרשמית והבלעדית של מוצרי JURA לישראל.

מכונת הקפה נשוא תעודה זו תתוקן אך ורק במעבדות השרות של חברת י. פפר בע״מ. בעת פנייה למעבדת השירות, יציג הלקוח תעודת אחריות זו, חתומה ע״י מפיץ מורשה, בציון שם הקונה ובצירוף חשבונית המס המעידה על יום הקניה.


לחילופין, הלקוח יוכל להתקשר למשרדי היבואן בטל’: 03-5335038 בשעות העבודה ולמסור את המספר הסידורי של המכונה המופיע על המדבקה, כדי לבדוק האם מכונת הקפה עדיין מצויה בתקופת האחריות.

למען הסר ספק יובהר כי האחריות אינה כוללת שירות עד לבית הלקוח וממנו. הלקוח ידאג להבאת המכונה אל מעבדת השירות וממנה, ויישא בעלויות הכרוכות בכך.

אחריות זו תחול על החלפה ו/או תיקון ללא תשלום של כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המכונה אשר נראה כי נפל בו פגם או ליקוי, על פי שיקול דעת הבלעדי של החברה, על אף שנעשה בה שימוש סביר, נכון ורגיל התואם את הוראות היצרן.

האחריות הינה כפופה לשימוש בהתאם להוראות היצרן כגון: שימוש במרכך מים / אוסמוזה הפוכה או במסננים מקוריים של חברת JURA, ניקוי באמצעות טבליות ניקוי מקוריות, עומס כוסות המותר על פי הדגם הנרכש (כמופיע באתר www.jura.co.il לפי דגם המכונה).

האחריות הינה כפופה לשימוש בהתאם להוראות היצרן כגון: שימוש במרכך מים / אוסמוזה הפוכה או במסננים מקוריים של חברת JURA, ניקוי באמצעות טבליות ניקוי מקוריות, עומס כוסות המותר על פי הדגם הנרכש (כמופיע באתר www.jura.co.il לפי דגם המכונה).

האחריות על פי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:

פעולות התחזוקה הנדרשות ושעליהן מתריעה המכונה מעת לעת לא בצועו, באופן מלא או חלקי.

נזק שנגרם כתוצאה מחדירת חרקים למכונה, מנפילה ו/או שבר במכשיר מכל סיבה שהיא.

קלקול או נזק עקב כוח עליון (שריפה, ברק, מים וכו׳).

במקרה של טיפול, שינוי, תיקון או החלפת רכיבים אשר נעשה בידי אדם שאינו מוסמך מטעמנו.

במקרה של שינוי, מחיקת או הסרת פרטי המכונה או מספרה הסידורי או שינוי בפרטי תעודה זו.

אם הקלקול נגרם בזדון.

תקלה שמקורה בהצטברות אבנית (סתימה בצנרת ובדוודים).

תקלה במטחנת המכונה שמקורה בהימצאות גוף זר בפולי הקפה או בכניסת מים חיצונית.

אחריות זו אינה כוללת כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ללקוח או לצד ג׳ כלשהו כתוצאה מהפעלת מכונת קפה שאינה תקינה ו/או שלא לפי הוראות היצרן.

תעודת אחריות זו תקפה במשך 24 חודשים מתאריך הקניה – בהתאם לתאריך המצוין בחשבונית הספק.

                                                                האחריות הינה עד לתאריך __________________

                                                                                 דגם המכונה: _____________________

                                                                             מספר סידורי: _______________________