תעודת אחריות למכונות הקפה

תעודת אחריות

 1. חברת י. פפר בע”מ (להלן: “החברה“), ח.פ. 511029233, הינה היבואנית הרשמית והבלעדית של מוצרי חברת JURA (להלן:”היצרן” Jura Elektroapparate AG, Kaffeeweltstrasse 10, 4626 Niederbuchsiten Switzerland) בישראל. החברה מאשרת בזאת כי מוצרי היצרן עומדים בכל דרישות התקן הנדרשות על-פי חוק, ואחראית לפעולתם התקינה.
 2. המוצר נשוא תעודה זו יתוקן אך ורק במעבדות השירות המורשות של החברה, המפורטות באתר jura.co.il.
 3. האחריות תעמוד בתוקף ותמומש רק כנגד הצגת חשבונית הרכישה בציון שם הקונה ו/או תעודת אחריות חתומה על-ידי החנות בה נרכש המוצר ו/או מדבקת אחריות בה מצוין מועד תום תקופת האחריות. לחילופין, הלקוח יכול להתקשר למשרדי היבואן בטל’: 03-5335038 בשעות העבודה ולמסור את המספר הסידורי של המוצר המופיע על מדבקת היצרן, כדי לבדוק האם המוצר עדיין מצוי בתקופת האחריות.
 4. למען הסר ספק יובהר כי האחריות אינה כוללת שירות עד לבית הלקוח וממנו. העברת המוצר אל מרכז השירות וממנו באחריות הלקוח, על חשבונו ובאחריותו. בהיעדר מרכז שירות במרחק של עד 15 ק”מ מהחנות שבה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לחנות בה נרכש, אשר תשמש כתחנת איסוף, או לאחת מתחנות האיסוף המנויות באתר jura.co.il, והצרכן יוכל להשיב את המוצר ממנה לאחר תיקונו.
 5. החברה מתחייבת, בעצמה או באמצעות אחר מטעמה, לתקן, ללא תמורה, כל קלקול או ליקוי שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף, במידה ויידרש, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, החברה מתחייבת להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים. החברה מתחייבת למסור ללקוח לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט על מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו, במידה והוחלפו.
 6. תוקפה של האחריות מותנה בכך שהשימוש במוצר היה סביר, נכון ורגיל, ובהתאם להוראות היצרן, לרבות: שימוש במרכך מים/במערכת אוסמוזה הפוכה ו/או במסנן מקורי של חברת JURAו/או ביצוע הסרת אבנית באמצעות טבליות הסרת אבנית מקוריות של חברת JURA, וכן ביצוע ניקוי באמצעות טבליות ניקוי מקוריות של חברת JURA, ותוך הקפדה על עומס הכוסות המותר על פי הדגם הנרכש (כמפורט באתר jura.co.il בהתאם לדגם מכונת הקפה.(
 7. במידה ותוכיח החברה כי הקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן, תהיה החברה רשאית לדרוש תשלום בעד התיקון, ההובלה או ההחלפה של המוצר, ואף תהיה פטורה מחיוביה על פי תעודה זו, על פי שיקול דעתה הבלעדי:
  • א. כאשר פעולות התחזוקה השוטפות הנדרשות ושעליהן מתריעה המכונה מעת לעת לא בוצעו, באופן מלא או חלקי;
  • ב. אשר הנזק נגרם כתוצאה מחדירת חרקים למכונה, מנפילה ו/או שבר מכל סיבה שהיא;
  • ג. קלקול או נזק עקב כוח עליון (שריפה, ברק, מים וכו׳) שהתרחש לאחר מסירת המוצר ללקוח;
  • ד. במקרה של טיפול, שינוי, תיקון או החלפת רכיבים אשר נעשה בידי אדם שאינו מוסמך מטעם החברה;
  • ה. במקרה של שינוי, מחיקת או הסרת מספרו הסידורי של המוצר, או שינוי בפרטי תעודה זו או במדבקת האחריות;
  • ו. תקלה במכונת קפה שמקורה בהצטברות אבנית בשל תחזוקה לקויה ו/או שלא בהתאם להוראות היצרן;
  • ז. השימוש במכונת קפה ביתית נעשה במשרד או בעסק, שאז האחריות הינה ל- 12 חודשים בלבד;
  • ח. תקלה במטחנת מכונת הקפה שמקורה בהימצאות גוף זר בפולי הקפה או בחדירת מים חיצונית;
  • ט. כאשר הקלקול נגרם בזדון, במכוון או עקב רשלנות מצד הלקוח.
 8. החברה מתחייבת לתקן את המוצר תוך 10 ימי עבודה מיום הבאתו למרכז השירות, או תוך 14 ימי עבודה מיום מסירת המוצר בתחנת האיסוף. במידת האפשר ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, החברה תתקן את המוצר בזמן קצר יותר, אשר לא יפחת מ- 3 ימי עבודה.  
 9. האחריות אינה כוללת כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ללקוח או לצד ג׳ כלשהו כתוצאה מהפעלת מוצר לא תקין ו/או שלא לפי הוראות היצרן.
 10. תעודת אחריות זו עבור מוצרים בשימוש ביתי תקפה במשך 25 חודשים מתאריך הקניה – בהתאם לתאריך המצוין בתעודה זו, בחשבונית הרכישה או על גבי מדבקת האחריות המצ”ב.

 

שם המוצר: _______________   דגם המוצר: ________  מספר סידורי: _____________________ 

 

מועד הרכישה ___________   מקום הרכישה __________________    תוקף האחריות עד ________________